۱۳۸۶ بهمن ۶, شنبه

گزارش از ناآرامي هاي دو روز گذشتة كوي دانشگاه تهران

جمعه 5 بهمن 1386
ساعت 12:30 بعد از ظهر: بوي عجيبي از داخل سلف ناهار خوري به مشام ميرسد. گمان ميرود كه يكي از گربه هاي خوابگاه جان خود را از دست داده است. اما با گرفتن غذا مشخص ميشود كه اين بو مربوط به غذاست. هيچكس پاسخگو نيست. حدود 100 نفر در داخل سلف تجمع كرده اند و كوهي از برنج روي زمين درست شده.
ساعت 13:00 : دانشجويان به طرف در اصلي كوي حركت ميكنند. سرهنگ نيروي انتظامي لحظه به لحظه اخبار را از بيرون كوي مخابره ميكند.
ساعت 13:30 : در اصلي شكستني نيست. جمعيت به سمت در فرعي حركت ميكنند و بالاخره شكسته ميشود. خيابان اميرآباد تصرف شده. نيروهاي امنيتي با كمترين تأخير ميرسند و خيابان بسته ميشود.
ساعت 14:00 : ديوار اول پليس ضد شورش تشكيل ميشود. جمعيت دانشجويان حالا به 300 نفر رسيده.
ساعت 14:30 : ديوار دوم پليس ضد شورش هم تشكيل شده. كوچة مقابل كوي پر از نيروهاي امنيتي است. با نزديك شدن پليس هاي موتورسوار جمعيت وحشت زده شده اما پليس با فاصله متوقف ميشود.
ساعت 15:00 : درخواست دانشجويان براي حضور رئيس كوي بي پاسخ مانده. شعارها كمي رنگ و بوي سياسي پيدا ميكند اما با هشدار جدي پليس مسئله حل ميشود. چند دانشجو نما قصد برهم زدن تجمع را دارند كه با ضرب و شتم سايرين مواجه ميشوند.
ساعت 16:00 : تجمع با شرط ادامه در روز بعد و با امضاي بيانيه توسط تك تك دانشجويان به پايان ميرسد. البته بيانيه كمي متفاوت با بيانيه هاي عادي بود. شكستن تمام شيشه هاي سلف، هزينة روز اول اعتراض!!!

شنبه 6 بهمن 1386:
ساعت 19 : دانشجويان دوباره جمع شدند. نيروهاي امنيتي گسترده تر از روز گذشته در بيرون كوي و دانشكدة تربيت بدني (روبروي كوي) حضور دارند و مانع از شكستن مجدد در هستند. سنگ پراني شروع شده و پليس عقب نشيني ميكند و اين به معني شكستن در است.
ساعت 20 : قمصري، معاونت دانشجويي دانشگاه تهران كه صبح امروز
در ايسنا تمام وعده هاي ديروز را تكذيب كرده بود، دوباره در حال وعده دادن است اما سود جنداني ندارد.
ساعت 21 : حلقة محاصرة پليس ضد شورش در حال تنگ تر شدن است كه اين مسئله با شعارهاي شديدالحن دانشجويان بر ضد نيروهاي امنيتي دنبال ميشود. تعداد دانشجويان حالا به 1000 نفر افزايش يافته.
ساعت 21:30 : دانشجويان ابتدا با درخواست و سپس با تحديد نيروهاي امنيتي به داخل كوي منتقل ميشوند اما قرار تجمع فردا شب گذاشته شده.
ساعت 22 : بيانية پاياني امشب كمي سختگيرانه تر از روز گذشته است. غارت انبار مركزي سلف غذاخوري. مشاهدات حاكي از غارت مواد غذايي به ارزش حداقل 5 ميليون تومان بود.
Free counter and web stats