۱۳۸۶ بهمن ۸, دوشنبه

روز سوم ناآرامي هاي کوي دانشگاه تهران


يکشنبه 7 بهمن 1386 ساعت 19: امروز 40 نفر از دانشجويان توسط نگهباني از کوي دانشگاه به بازداشتگاه منتقل شدند, اما بازهم تجمع ر‌‌اس ساعت و اين بار مقابل در جنوبي شروع شد. حضور نيروهاي امنيتي بسيار گسترده تر از روز قبل بود به طوري که اجازة شکسته شدن در داده نشد. البته در اطلاعيه هايي که صبح امروز منتشر شد بخشي از درخواست هاي صنفي دانشجويان از جمله برقراري سرويس تمام وقت مورد قبول واقع شد
ساعت 20: سنگپراني مجدداَ آغاز شده. تحمل نيروهاي ضد شورش تمام شده و به داخل کوي هجوم مي اورند. در اين بين حدود 5 دانشجو دستگير شده و بقيه عقب نشيني کردند, ضمن اينکه پليس به ساختمان جنوبي کوي هم خساراتي وارد کرد. بر روي ساختمان نيمه تمام مقابل کوي دوربين فيلمرداري نصب شده و بنابراين تمام دانشجويان جهره هاي خود را پوشانده اند.
ساعت 21: بالاخره نيروهاي امنيتي به خارج بازگشتند. خيابان خالي از پليس شده اما به نظر ميرسد که آنها در دانشکدة فني (جنوب کوي) مستقر هستند. نگباني در جنوبي خوابگاه با خاک يکسان شده.
ساعت 23: جمعيت به حدود 100 نفر کاهش يافته. چند نفر از اعضا ستون پنجم که در بين دانشجويان مشغول عکس برداري و فيلمبرداري بودند توسط دانشجويان دستگير ميشوند.
ساعت 24: بين دو دسته صنفي و سياسي دانشجويان اختلاف افتاده. گروه صنفي ادامه مراسم را به فردا شب موکول کرده اما هنوز حدود 20 نفر در حال شعار دادن هستند

Free counter and web stats