۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

زنگ فرهنگ سازي

پايين اكثر ايميل هايي كه از شركت هاي خارجي دريافت مي كنم يك جمله در كنار يه گشنيز سبز خودنمايي مي كنه:
Don't print this email, save a tree
همين يك جمله باعث شده كه شدت در مصرف كاغذ وسواس پيدا كنم. وسواس بدي نيست البته، شما هم امتحان كنين!
بي ربط 1: حالم خوب نيست اخيراً، بعد از 25 بهمن
بي ربط 2: از هيچ چيز بيشتر از فينال "1984" وحشت ندارم.
Free counter and web stats