۱۳۸۸ شهریور ۱, یکشنبه

ديار كفر

وچون والدين شيخ از سفر عثماني بازآمدند، تعريف ها برفت از شدت تعادل در ديار كفر و دوري جستن از افراط و تفريط. پس شيخ از مسلمين سراغ گرفت از بهر كنجكاوي و جواب شنيد بس تآمل برانگيز كه او را در افكار مغروق ساخت. آنگاه به ياد گفته گهربار استادش شيخ رضا مارمولك عليه الرحمه افتاد كه چون كسي را به زور به بهشت وارد كني از انتهاي دوزخ به برون افتد.

بر سردر مسجد چو بود ميكده اي

بنگر كه چرا نباشد از شر خبري

هركس چو رود به كيش و ايمان خودش

نَفْسي نرود به گور ديگر نَفََسي

بيت مرتبط از شاعر معاصر:

كاخ ها گرديده مسجد سرفراز
صد ركعت تزوير دارد هر نمازFree counter and web stats