۱۳۸۸ تیر ۶, شنبه

معبد ماتم زده

اندر احوال شيخ ما آمده است كه چون هفته اي را در فسرده روحي به سر برد از غم دوستان، از گذران لحظات همي ملول گشت و در تفكر چاره اي بر آمد. آنگاه در معيت خاندانش اكناف شهر برگزيد از بهر هوايي روح افزا. پس چون دو روز برآمد به آدينه رسيد و غم آدينه شب وجودش تسخير نمود و راهكار را زايل. با خود انديشيد كه گر غم وجودش فراگرفته باشد، پس چون تواند نجات ماتمكده اش از بدي ها در حد توان ناچيزش.

دو بيتي مرتبط از شيخ:

چون در طلب شادي و عيشي
راهي شو و اكناف سفر كن
در ماتمكده گر از در اميد خبر نيست
بنشين به تعقل ز برش چاره طلب كن

بيت مرتبط ازشاعر شيراز:

اگر غم لشکر انگيزد که خون عاشقان ريزد
من و ساقي بهم سازيم و بنيادش براندازيم

Free counter and web stats